مسیر دسترسی به ۸۵۰ روستای کردستان بازگشایی شد

منبع : مهر نیوز

منبع : مهر نیوز