مهارت آموزی و ایجاد شغل برای ۲۴۷ زندانی در سه سال گذشته

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس