نرخ تورم تولید مرغ در کشور چقدر است؟

به گزارش سردبیر پرس، در فصل تابستان ١۴٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۹ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩٧.۴ درصد) ۵٩.۵ واحد درصد کاهش داشته‌است. تابستان سال ١۴٠٢ شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور […]

به گزارش سردبیر پرس، در فصل تابستان ١۴٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۹ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩٧.۴ درصد) ۵٩.۵ واحد درصد کاهش داشته‌است.
تابستان سال ١۴٠٢ شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور (بر مبنای ١٠٠=١٣٩۵) برابر با ۱۲۵۶.۵ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۴.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٧.٩ درصد افزایش یافته‌است. در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت ۴ فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٧٠.٢ درصد افزایش یافته‌است.
کاهش تورم فصلی
تابستان١۴٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۴.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٢.۵ درصد)، ٢٨.١ واحد درصد کاهش یافته‌است. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به «تخم‌مرغ خوراکی» با ۲۹.۱ درصد و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به جوجه یک روزه» با ۴. ۱۴- درصد است.
کاهش تورم نقطه به نقطه
در فصل تابستان ١۴٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۹ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩٧.۴ درصد) ۵٩.۵ واحد درصد کاهش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل تابستان١۴٠٢ نسبت به فصل تابستان١۴٠١، ٣٧.٩ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به «تخم مرغ خوراکی» با ۱۹.۸ درصد و بیشترین آن مربوط به «کود» با ۶۲.۹ درصد است.
کاهش تورم سالانه
در تابستان١۴٠٢ تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل در ۴ فصل منتهی به این فصل نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۷۰.۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٨٨.٧ درصد)، ١٨.۵واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به «تخم مرغ خوراکی» با ۴۷.۹ درصد و بیشترین آن مربوط به «مرغ گوشتی» با ۸۳.۱ درصد است.
شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تابستان ١۴٠٢ نشان می‌دهد که بیشترین میزان افزایش شاخص کل نسبت به فصل قبل مربوط به استان البرز با ۲۳.۲ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان اردبیل با ١۶.٨- درصد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در همه استان‌ها با افزایش روبه‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۹۲.۱ درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان یزد با ٢١.٨ درصد است.
برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.