پخت جذاب یک غذا با جگر و سنگدان مرغ و نوشابه (فیلم)