کارنامه رژیم صهیونیستی در ده سال گذشته (فیلم)

کارنامه رژیم صهیونیستی در ده سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.از روز‌های اشغال تا همین امروز تنها چیزی که در فلسطین متوقف نشده، آدم‌کشی و کودک‌کشی صهیونیست‌هاست.ویدئویی از مرور جنایت‌های صهیونیست‌ها طی چند سال اخیر در فلسطین اشغالی قابل مشاهده است.

کارنامه رژیم صهیونیستی در ده سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.از روز‌های اشغال تا همین امروز تنها چیزی که در فلسطین متوقف نشده، آدم‌کشی و کودک‌کشی صهیونیست‌هاست.ویدئویی از مرور جنایت‌های صهیونیست‌ها طی چند سال اخیر در فلسطین اشغالی قابل مشاهده است.