کاهش ۱۸ درصدی حجم آب ذخیره شده پشت سدهای کردستان

به گزارش سردبیر پرس به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای کردستان، آرش آریان‌ژاد اظهار کرد: در حال حاضر در مجموع ۶۱.۹ درصد مخازن سدها پر است و این در حالی است که پارسال این رقم ۷۶.۱ درصد بود. وی افزود: حجم نرمال مخازن سدهای استان دو میلیارد و ۷۹۷ میلیون مترمکعب است که سال […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای کردستان، آرش آریان‌ژاد اظهار کرد: در حال حاضر در مجموع ۶۱.۹ درصد مخازن سدها پر است و این در حالی است که پارسال این رقم ۷۶.۱ درصد بود.
وی افزود: حجم نرمال مخازن سدهای استان دو میلیارد و ۷۹۷ میلیون مترمکعب است که سال گذشته حجم مخازن سدهای استان دو میلیارد و و ۱۲۹.۷ میلیون مترمکعب بود و امسال ۳۹۷.۲ میلیون مترمکعب هم کمتر شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان اظهار داشت: حجم نرمال مخزن سد قشلاق ۲۱۵ میلیون مترمکعب است که اکنون حجم آب مخزن آن ۱۷۵ میلیون مترمکعب بوده و ۸۲ درصد پر است، در حالی که سال گذشته در همین مدت ۱۰۰ درصد پر بود.
آریانژاد حجم نرمال مخزن سد سنگ سیاه را ۳۳ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: در حال حاضر حجم آب مخزن این سد ۱۸.۲۹ میلیون مترمکعب است و سال قبل در همین مدت ۲۴.۵۹ میلیون مترمکعب بود، یعنی نسبت به پارسال ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: از چهار میلیون مترمکعب حجم نرمال مخزن سد بانه، سه میلیون مترمکعب آن پر است و نسبت به ۴.۱۲ میلیون مترمکعب پارسال، ۲۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به ۶۴.۹۱ میلیون مترمکعب حجم نرمال مخزن سد زریبار، گفت: اکنون این سد ۵۱.۵۰ میلیون مترمکعب آب دارد و ۷۹ درصد آن پر است، در حالیکه سال گذشته ۱۰۰ درصد پر بود.
آریانژاد افزود: حجم نرمال سد چراغ ویس ۸۶ میلیون مترمکعب بوده و حجم آن اکنون ۳۹.۸۰ میلیون مترمکعب است که نشان از پر بودن ۴۶ درصدی آن دارد.
وی با بیان اینکه سد گاران ۸۴.۴۲ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد، اظهار داشت: در حال حاضر حجم آب مخزن این سد، ۸۴.۳۳ میلیون مترمکعب و ۱۰۰ درصد پر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان یادآور شد: در حال حاضر حجم آب مخزن سد زیویه ۱۱.۲۰ میلیون مترمکعب و ۷۰ درصد آن پر، سد سورال ۱۱.۴۲ میلیون مترمکعب و ۱۰۰ درصد آن پر و حجم کنونی مخزن سد سیازاخ نیز ۵.۳۹ میلیون مترمکعب و ۲ درصد آن پر است.
آریانژاد حجم حال حاضر مخزن سد عباس‌آباد بانه را ۴.۷۲ میلیون مترمکعب و ۳۴ درصد آن را پر اعلام کرد و افزود: اکنون ۵۲ درصد مخزن سد آزاد هم پر است و ۱۵۷.۹۱ میلیون مترمکعب آب وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه حجم آب کنونی سد بوکان ۵۷۷.۹۵ میلیون مترمکعب و ۷۲ درصد پر است، گفت: سد تلوار هم در حال حاضر ۱۳۱.۲۴ میلیون مترمکعب آب دارد و ۹۴ درصد آن پر است در حالی که سال گذشته ۱۰۰ درصد بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان یادآور شد: از مخزن ۵۵۵ میلیون مترمکعبی سد گاوشان، ۴۶۰.۲۳ میلیون مترمکعب آن معادل ۸۳ درصد پر است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد کاهش یافته است.