کشاورزان، روستائیان و عشایر بیمه رایگان می شوند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از اقشار محروم و روستایی بصورت رایگان بیمه می شوند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از اقشار محروم و روستایی بصورت رایگان بیمه می شوند.