گزارش خبر ۱۴ از سفر نماینده رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به مناطق زلزله‌زده اندیکا و ارسال محموله اضطراری یک میلیارد تومانی برای آسیب دیدگان

گزارش خبر ۱۴ از سفر نماینده رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به مناطق زلزله‌زده اندیکا و ارسال محموله اضطراری یک میلیارد تومانی برای آسیب دیدگان

گزارش خبر ۱۴ از سفر نماینده رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به مناطق زلزله‌زده اندیکا و ارسال محموله اضطراری یک میلیارد تومانی برای آسیب دیدگان