«یوم العباس» در زنجان

امروز پس از دو سال بار دیگر خیابان‌های شهر زنجان مملو از جمعیت عزاداری شد که در «یوم العباس» حقیقت راه حسین (ع) را فریاد زدند و اقتدار و عزت جهان اسلام و شیعه را به نمایش گذاشتند.

امروز پس از دو سال بار دیگر خیابان‌های شهر زنجان مملو از جمعیت عزاداری شد که در «یوم العباس» حقیقت راه حسین (ع) را فریاد زدند و اقتدار و عزت جهان اسلام و شیعه را به نمایش گذاشتند.