دشمنان چهره‌ی واقعی خود را در غزه نشان دادند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در رزمایش تیپ ذوالفقار کرمان: مطمئن باشید دشمنان اگر بدانند ‌ذره‌ای در انجام وظایفمان‌کوتاهی کرده‌ایم‌ در حمله به ایران ذره‌ای غفلت نخواهند کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در رزمایش تیپ ذوالفقار کرمان: مطمئن باشید دشمنان اگر بدانند ‌ذره‌ای در انجام وظایفمان‌کوتاهی کرده‌ایم‌ در حمله به ایران ذره‌ای غفلت نخواهند کرد.